Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια και την αλληλεγγύη των μελών της, τη συλλογική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Αποτελεί αυτοβοηθούμενο οργανισμό και διέπεται από τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές και αξίες.

Μέλη του συνεταιρισμού είναι 1966 φυσικά πρόσωπα-αμπελοκαλλιεργητές. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και απαρτίζεται από το σύνολο των μελών. Τα αιρετά όργανα του Συνεταιρισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο που εκλέγονται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση, όπως και οι αντιπρόσωποι του Συνεταιρισμού σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχει.

Το νέο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Ε.Ο.Σ Σάμου αναδείχθηκε μετά την εκλογική διαδικασία της 17ης Οκτωβρίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και η θητεία του είναι 4ετής. Κατόπιν ψηφοφορίας απαρτίζεται από τους:

ΜΕΛΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκούτας Ιωάννης του Νικολάου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλαινας Στυλιανός του Νικολάου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαγιανού Μαρία του Γεωργίου

ΤΑΜΙΑΣ: Ευγενικός Εμμανουήλ του Χριστόδουλου

ΜΕΛΟΣ: Καμπούρης Κωνσταντίνος του Ιπποκράτη

ΜΕΛΟΣ: Κιουλάφας Γεώργιος του Ιωάννη

ΜΕΛΟΣ: Χαριλάου Ευάγγελος του Νικολάου

 

Γενικός Διευθυντής ΕΟΣ Σάμου: Ηλίας Καριώτογλου

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Στασινής Σταμάτιος του Δημητρίου

Βακάκη Αικατερίνη του Στυλιανού

Λάνδρου Δημήτριος του Νικολάου

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ   ΣΤΗΝ   ΕΘ.Ε.Α.Σ

Μακρής Ευάγγελος του Επαμεινώνδα

Βονδικάκης Σταμάτιος του Μανουήλ

Κανιάρος Μηνάς του Αντωνίου

Ταλαίπωρος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

Καραγεωργίου Μιχαήλ του Γεωργίου

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ    ΣΤΗΝ     ΚΕΟΣΟΕ

Λερίου Ιωάννης του Νικολάου

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΣΤΗΝ   ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ

Σταυριανού Στέλλια του ΄Αγγελου

 

Δείτε όλο το καταστατικό με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, πατώντας εδώ.