Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια και την αλληλεγγύη των μελών της, τη συλλογική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Αποτελεί αυτοβοηθούμενο οργανισμό και διέπεται από τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές και αξίες.

Μέλη του συνεταιρισμού είναι φυσικά πρόσωπα-αμπελοκαλλιεργητές. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και απαρτίζεται από το σύνολο των μελών. Τα αιρετά διοικητικά όργανα του Συνεταιρισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο που εκλέγονται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Σ Σάμου συγκροτήθηκε σε σώμα την Τετάρτη 14 Δεκέμβριου 2016. Κατόπιν ψηφοφορίας απαρτίζεται από τους:

Γενικός Διευθυντής: Ηλίας Καριώτογλου   

Προέδρος: Ιωάννης Σκούτας

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κιουλάφας

Γραμματέας: Νικόλαος Καραβοκυρός

Ταμίας: Μαρία Βαγιανού

Μέλη: Ευάγγελος Χαριλάου

Κων/νος Καμπούρης

Στυλιανός Μιχάλαινας