Η Διοίκηση του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα/Ασφάλεια των προϊόντων της με γνώμονα την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής και ελέγχων ώστε να καλύπτει πλήρως αφ’ ενός μεν την υπάρχουσα νομοθεσία και αφ’ ετέρου τις απαιτήσεις των πελατών της. Επιδίωξη του συνεταιρισμού είναι η ισχυροποίηση της θέσης που κατέχει στο χώρο της οινοποίησης, η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων του, η αύξηση του μεριδίου του, στην παγκόσμια αγορά οίνου και η επέκταση σε όλο και περισσότερες αγορές. Ο συνδυασμός των ανωτέρω θα επιφέρουν την συνέχιση της ανοδικής πορείας και την αύξηση των πωλήσεων με απώτερο σκοπό την επίτευξη καλύτερης και συνεχώς αυξανόμενης τιμής στους παραγωγούς μας.

Ο ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα/Ασφάλεια των προϊόντων του δεσμεύεται:

 • Στην παραγωγή προϊόντων τα οποία καλύπτουν την ισχύουσα νομοθεσία
 • Στην διαρκή βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της τιμής των οίνων που παράγει
 • Στην διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων
 • Στην διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο από πλευράς εγκαταστάσεων και εξοπλισμού όσο και  από πλευράς εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Στην κάλυψη σε συνεχή βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του συνεταιρισμού
 • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη συνεχή συντήρηση και υγιεινή της εγκατάστασης και του εξοπλισμού αυτής
 • Στην κάλυψη των νομοθετικών διατάξεων οι οποίες διέπουν το προσωπικό του συνεταιρισμού
 • Στη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής του προσωπικού
 • Στην κάλυψη όλων των νομοθετικών διατάξεων όσον αφορά τη λειτουργία του συνεταιρισμού
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές του
 • Στην εκτέλεση των υπηρεσιών στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών του
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στον συνεταιρισμό.
 • Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας του συνεταιρισμού.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές
 • Στην συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής ISO 22000:2018 & ISO 9001:2015 και στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης αυτού
 • Στον καθορισμό στόχων Ποιότητας/Ασφάλειας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση του συνεταιρισμού (ανασκόπηση).
 • Στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εφαρμογή υπεύθυνης φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής.
 • Στην προστασία των εργαζόμενων και των πελατών σε περιπτώσεις υγειονομικών κρίσεων (όπως ο COVID-19) 

Το εργαλείο μέσω του οποίου ο συνεταιρισμός υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική του για την Ασφάλεια των προϊόντων του είναι τα συστήματα ISO 22000:2018 & ISO 9001:2015 που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση των συστημάτων επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000:2018 & ISO 9001:2015.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα/Ασφάλεια των προϊόντων του ο συνεταιρισμός έχει αναπτύξει μακροχρόνιες συνεργασίες με εξειδικευμένους συνεργάτες με στόχο την συνεχή εφαρμογή των διαδικασιών των συστημάτων ISO 22000:2018 & ISO 9001:2015.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σκούτας